Japan, Chôfu, Nikkatsu Chôfu Studio, Dreharbeiten und Kulissen f

Yûzô Kawashima (Regie, Mitte), Hisano Yamaoka (Otatsu, vorne)