Japan, Chôfu, Nikkatsu Chôfu Studio, Dreharbeiten und Kulissen f

Nobuo Kaneko (Denbei, Patron des Sagami, links), Yasukiyo Umeno (Tokusaburô, sein Stiefsohn, rechts)