Japan, Chôfu, Nikkatsu Chôfu Studio, Dreharbeiten und Kulissen f

Nobuo Kaneko (Denbei. links), Frankie Sakai (Saheiji, r. oben), Yasukiyo Umeno (Tokusaburô, r. unten)