Zürich, ETH Zürich, Hönggerberg, Grosses Hörsaalgebäude (HPH)

Grosser Hörsaal für Experimentalvorlesungen für Physik, 520 Plätze