Zürich, ETH Zürich, Polyterrasse v. N.

Polyterrasse v. Norden

x