Hongkong, Sham Sui Po, Shek Kip Mei Estate (Mark I Blocks)